17/10/2019 10:31 AM

HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất ...

17/10/2019 10:29 AM

'Năm 2018 sắp kết thúc, năm 2019 là năm toàn thành phố cần tăng tốc, chúng ta cần xác định tinh thần 'Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả' để hoàn ...

17/10/2019 10:26 AM

- Thưa các đồng chí đại diện các ban đảng Trung ương; - Thưa Ban Thường vụ; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Thành phố!

17/10/2019 10:23 AM

Ngày 01/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018, của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp ...

17/10/2019 10:21 AM

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà ...

17/10/2019 10:16 AM

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố ...

17/10/2019 10:14 AM

Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 107/VP-KT về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, ...

Phê duyệt Đề án Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021

Năm 2019 - năm Thủ đô tăng tốc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ

Kết luận Hội nghị lần thứ 16, BCH Đảng bộ Thành phố khóa XVI

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quản lý thu, chi ngân sách

Hà Nội ban hành chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030