21/01/2020 10:38 AM

Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/01/2020 10:04 AM

V/v ký hợp đồng và thay đổi tên cơ sở KCB BHYT năm 2020

09/12/2019 09:47 AM

BHXH TP Hải Phòng - KCB ban đầu năm 2020

25/11/2019 08:34 AM

V/v dừng ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019; 2020

V/v thông báo bổ sung cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020

Về Việc thông báo bổ sung cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020

CV976/BHXH-GĐBHYT2 ngày 30/3/2020 V/v thông báo bổ sung cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020

Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội

CV11/BHXH-GĐBHYT ngày 06/01/2020 của BHXH tỉnh Bắc Ninh V/v ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020

TB3105/BHXH-GĐBHYT ngày 31/12/2019 của BHXH tỉnh Nghệ An V/v ký hợp đồng và thay đổi tên cơ sở KCB BHYT năm 2020

CV5658/BHXH-GĐBHYT2 ngày 18/12/2019 của BHXH TP. Hà Nội V/v ngừng Hợp đồng KCB BHYT

BHXH TP Hải Phòng - KCB ban đầu năm 2020

CV5195/BHXH-GĐBHYT2 ngày 28/11/2019 của BHXH TP. Hà Nội V/v ngừng Hợp đồng KCB BHYT

CV1505/BHXH-GĐBHYT V/v dừng ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019; 2020