21/01/2020 10:38 AM

Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/01/2020 10:04 AM

V/v ký hợp đồng và thay đổi tên cơ sở KCB BHYT năm 2020

09/12/2019 09:47 AM

BHXH TP Hải Phòng - KCB ban đầu năm 2020

25/11/2019 08:34 AM

V/v dừng ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019; 2020

25/11/2019 08:32 AM

V/v thông báo bổ sung cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT năm 2019 - 2020

22/11/2019 04:25 PM

về việc ngừng Hợp đồng KCB BHYT

CV976/BHXH-GĐBHYT2 ngày 30/3/2020 V/v thông báo bổ sung cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020

Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội

CV11/BHXH-GĐBHYT ngày 06/01/2020 của BHXH tỉnh Bắc Ninh V/v ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020

TB3105/BHXH-GĐBHYT ngày 31/12/2019 của BHXH tỉnh Nghệ An V/v ký hợp đồng và thay đổi tên cơ sở KCB BHYT năm 2020

CV5658/BHXH-GĐBHYT2 ngày 18/12/2019 của BHXH TP. Hà Nội V/v ngừng Hợp đồng KCB BHYT

BHXH TP Hải Phòng - KCB ban đầu năm 2020

CV5195/BHXH-GĐBHYT2 ngày 28/11/2019 của BHXH TP. Hà Nội V/v ngừng Hợp đồng KCB BHYT

CV1505/BHXH-GĐBHYT V/v dừng ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019; 2020

CV1149/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo bổ sung cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT năm 2019 - 2020

CV 5094/BHXH-GĐ BHYT 2 về việc ngừng Hợp đồng KCB BHYT