Công ty TNHH Tân Phú

16/07/2020 04:46 PM


Số liệu tính đến ngày 30/6/2020 lấy tại ngày 06/7/2020

Địa chỉ: 378 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai,  TP.Hà Nội;

Số lao động: 155 người;

Số tháng nợ: 06 tháng;

Số tiền nợ: 1.423.379.149 đồng.