TCT Licogi - CTCP

16/07/2020 04:51 PM


Số liệu tính đến ngày 30/6/2020 lấy tại ngày 06/7/2020

Địa chỉ: Số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội;

Số lao động: 133 người;

Số tháng nợ: 06 tháng;

Số tiền nợ: 1.491.908.705 đồng.