Tờ gấp thông tin về Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 bằng tiếng nước ngoài (phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản).

22/07/2020 10:46 PM


BHXH Việt Nam phát hành Tờ gấp thông tin về Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 bằng tiếng nước ngoài (phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản).

Nhằm tăng cường phổ biến thông tin đối ngoại Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), thành tựu 25 năm xây dựng và phát triển, cập nhật những nỗ lực của Ngành nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). BHXH Việt Nam phát hành Tờ gấp thông tin về Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 bằng tiếng nước ngoài (phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản). Thông tin hướng tới đối tượng các tổ chức quốc tế, cơ quan an sinh xã hội trong khu vực và thế giới, các tổ chức có sử dụng lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

 

 

HL