23/06/2020 02:25 PM

NDĐT- Hiện nay, người bệnh có thể tự tra cứu thông tin về chi phí điều trị, các dịch vụ đã sử dụng, minh bạch quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế. Điều này giúp tăng ...

Ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH

BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

Danh mục đăng ký KCB ban đầu