BHXH TP. Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

23/03/2020 04:19 PM


Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 398/QĐ-BHXH ngày 20/3/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo gồm có 15 thành viên, do đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Bưu điện Thành phố và đồng chí Đàm Thị Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trên địa bàn Thành phố đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 191/KH- UBND của UBND Thành phố. Ban Chỉ đạo phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Định kỳ sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo quy định.

Các Phó Trưởng Ban, các ủy viên và Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm có 05 thành viên. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm đối với lĩnh vực công tác được giao trước Trưởng Ban Chỉ đạo và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí quản lý bộ máy của Ngành và sử dụng theo quy định tài chính hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với quyết định này chấm dứt hiệu lực./.

-TV