Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thành viên HĐQL BHXH Việt Nam

24/02/2020 08:34 AM


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 20/2/2020 về việc bổ nhiệm Ủy viên HĐQL BHXH Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH kiêm giữ chức Ủy viên HĐQL BHXH Việt Nam thay ông Doãn Mậu Diệp đã nghỉ hưu.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/2/2020. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, HĐQL BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và ông Lê Quân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP, HĐQL BHXH Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam. Chỉ đạo xây dựng và thông qua chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về thực hiện các chế độ BHXH, BHYT; đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ BHXH, BHYT trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT để bảo đảm an toàn quỹ BHXH, BHYT; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, chiến lược phát triển của Ngành, kiện toàn hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, cơ chế quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT...

- Theo Cổng TTĐT BHXH Việt Nam