“Tuân thủ pháp luật BHXH là thực hiện An sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”

24/03/2020 09:28 AM


Đây là chủ đề được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành trong Kế hoạch số 878/KH-BHXH ngày 19/3/2020 phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện “Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm 2020”.

Ảnh minh hoạ

Theo Kế hoạch, nội dung chiến dịch theo quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, do đó, giao Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là đầu mối, phối hợp với BHXH Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan truyền thông thực hiện chiến dịch.

Chiến dịch được phát động toàn quốc từ tháng 01/2020 và kết thúc vào tháng 12/2020, tập trung vào các doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, chậm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

Các hoạt động chính của chiến dịch sẽ được BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện với 4 hoạt động: truyền thông; phát động chiến dịch; thanh tra, theo dõi, xử lý các vấn đề không tuân thủ sau thanh tra; đánh giá, tổng kết, cụ thể:

Về hoạt động truyền thông được thực hiện trước, trong và sau chiến dịch tới toàn thể nhân dân (truyền thông về chiến dịch và sai phạm phổ biến, gương điển hình tốt); người sử dụng lao động và lao động (truyền thông về sai phạm phổ biến, lợi ích khi tuân thủ pháp luật BHXH,…).

Về Hội nghị phát động Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH và hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cải thiện tuân thủ dự kiến tổ chức trong tháng 3/2020.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nên ngày 17/3/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 970/LĐTBXH-TTr về việc thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 trong lĩnh vực BHXH đã quyết định không tổ chức hội nghị tập trung và gửi tài liệu phục vụ chiến dịch thanh tra, tài liệu tập huấn, mẫu báo cáo lên trang điện tử http://thanhtralaodong.gov.vn.

Về hoạt động thanh tra; theo dõi xử lý các vấn đề không tuân thủ sau thanh tra: Vụ Thanh tra – Kiểm tra và Ban thu thuộc BHXH Việt Nam phối hợp với Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Quyết định số 2137/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Sau khi kết thúc chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo kết quả trước ngày 10/11/2020 để tiến hành tổng kết, đánh giá chiến dịch.

Về hoạt động đánh giá, tổng kết: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các tổ chức xã hội tham gia Hội đồng xét biểu dương doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật BHXH; đánh giá việc tham gia của tổ chức mình vào chiến dịch, hiệu quả và tác động của việc tham gia chiến dịch cùng cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan BHXH.

Hội nghị tổng kết, biểu dương các địa phương, doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật BHXH sẽ được thực hiện dự kiến vào tháng 12/2020.

Việc lựa chọn các địa phương, tập thể, cá nhân có nhiều thanh tích thực hiện tốt chiến dịch thanh tra để biểu dương, khen thưởng do Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định khen thưởng.

Việc lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu đã có những cải tiến nhằm tuân thủ pháp luật BHXH để biểu dương, khen thưởng do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định khen thưởng./.

Kế hoạch số 878/KH-BHXH nêu rõ, do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, hoạt động thanh tra trong thời gian thực hiện chiến dịch chỉ xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nợ BHXH từ 31/12/2019 trở về trước.

- MK