Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội

13/08/2020 08:50 AM


(HNMO) - Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời điểm có dịch Covid-19, ngành BHXH tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giao dịch; bố trí lực lượng phù hợp trực tại bộ phận “một cửa”. Công tác đôn đốc thu, giảm nợ BHXH cũng được quan tâm.

Theo Hà Nội mới