Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Vĩnh Phúc, thủ tục chuyển hưởng về Hà Nội như thế nào?

14/08/2020 08:17 AM


Bạn Phùng Hải Luân (Cầu Giấy, Hà Nội) hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng do gia đình chuyển về Hà Nội, vậy thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện thế nào?

Căn cứ theo Luật Việc làm và Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp, thì thủ tục chuyển nơi hưởng BH thất nghiệp được quy định như sau:

1. NLĐ đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định và gửi Trung tâm DVVL nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Làm thủ tục hưởng BH thất nghiệp tại Trung tâm DVVL Hà Nội

2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của NLĐ, Trung tâm DVVL có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm DVVL nơi NLĐ chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định.

Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ;

b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ trả lại thẻ BHYT cho tổ chức BHXH nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ.

4. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Trung tâm DVVL nơi NLĐ chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho BHXH cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định.

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐ nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm DVVL nơi chuyển đến, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 6, Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

Kể từ ngày NLĐ nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì NLĐ thực hiện các quyền và trách nhiệm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. NLĐ nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp quá thời hạn theo quy định tại Khoản 5 Điều này, nhưng nhiều nhất không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của Cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

7. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do NLĐ chuyển đến, Trung tâm DVVL gửi văn bản đề nghị BHXH cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ BHYT cho NLĐ kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ. Văn bản đề nghị BHXH cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định.

8. Tổ chức BHXH nơi NLĐ chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ BHYT cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định mới của Luật Việc làm 2013, việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện sau khi người được hưởng trợ cấp đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Do vậy, trường hợp chưa nhận quyết định mà đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp là không thực hiện được.

Tuy nhiên, nếu bạn chưa nộp hồ sơ hưởng BH thất nghiệp, thì có thể nộp hồ sở ở bất kỳ địa phương nào bạn muốn sau khi đã thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Theo Báo BHXH

  • Lượt truy cập: 747964
  • Tháng này: 33213
  • Hôm nay: 1619
  • Đang trực tuyến: 37