Đảng bộ BHXH thành phố Hà Nội: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

03/02/2020 11:17 AM


Sáng ngày 3/2, Đảng bộ BHXH thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020). Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Thành phố; các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú cảm tình Đảng và cán bộ, viên chức, người lao động BHXH Thành phố.

Đ/c Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Thành phố phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu ôn truyền thống tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy BHXH Thành phố khẳng định, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam; là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Và chỉ sau 15 năm ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ cuộc sống của chính mình. Đây là một trong những thắng lợi quan trọng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta; là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến; là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷ 20. Đó cũng là chiến công vĩ đại, là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh, ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc đã quay lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập, giành thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua 34 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu; vượt qua khủng hoảng kinh tế, trở thành nước đang phát triển, đang tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua là minh chứng sinh động nhất về sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước, Những thành tựu qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đã được thể hiện rõ ở những thành quả sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội, tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo, là minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam. Ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và của cách mạng Việt Nam, chúng ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh.

Năm 2020, bên cạnh những ngày Lễ trọng đại của Dân tộc, ngành BHXH đang chuẩn bị Kỷ niệm 25 năm thành lập ngành và thành lập BHXH thành phố Hà Nội. Trong 25 năm xây dựng và phát triển, mặc dù gặp không ít khó khăn, thử thách, song dưới sự lãnh đạo của BHXH Việt Nam, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức và người lao động góp phần đảm bảo và giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt, Đảng bộ BHXH Thành phố trong mỗi giai đoạn phát triển luôn thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Với những nỗ lực phấn đấu và thành tích đạt được, trong nhiều năm qua, Đảng bộ BHXH Thành phố luôn được Đảng ủy Khối công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, trong 02 năm 2018 và 2019 liên tục đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng bộ BHXH thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu mà đất nước, dân tộc ta, Đảng ta đã đạt được trong 90 năm qua cũng như về những cống hiến và sự trưởng thành của Đảng bộ BHXH thành phố với các thế hệ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hệ thống BHXH Thành phố trong 25 năm qua. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động BHXH Thành phố hãy đoàn kết nhất trí, tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đề ra, trước mắt là quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ BHXH Thành phố lần thứ VI 2020 -2025.

-TV