Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2020

04/09/2020 08:56 AM


Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 202-KH/TU về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ năm - năm 2020.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội đề nghị các đơn vị thuộc Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Thành phố, Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan báo chí Hà Nội tổ chức triển khai, phát động và hướng dẫn Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, tham gia hưởng ứng Giải đúng Thể lệ, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, thể lệ của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ năm - năm 2020 đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của thành phố. Các cơ quan báo chí Hà Nội tăng cường tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng; định hướng thông tin vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm.

Cụ thể là: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xây dựng Đảng về đạo đức và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân...

Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, trước ngày 15-9-2020, các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề viết về công tác xây dựng Đảng; kỹ năng xây dựng tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự các giải báo chí của trung ương và thành phố.

Trước ngày 5-11-2020, các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Hội đồng tổ chức sơ tuyển lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ năm - năm 2020.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan báo chí Hà Nội động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên sáng tác nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao về đề tài xây dựng Đảng và tạo điều kiện đăng phát các tác phẩm báo chí theo yêu cầu nhiệm vụ.

Trước ngày 15-10-2020, các cơ quan báo chí Hà Nội lựa chọn các tác phẩm báo chí, lập hồ sơ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ năm - năm 2020 gửi Hội Nhà báo Hà Nội để Hội đồng sơ tuyển thành phố tổ chức tuyển chọn.

Thể lệ cuộc thi

Chi tiết Thể lệ thực hiện theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020 được ban hành kèm theo Kế hoạch số 255 - KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương (các đơn vị truy cập vào Tạp chí xây dựng Đảng theo địa chỉ www.xaydungdang.org.vn để tải tài liệu).

Đối tượng tham gia: Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương vẫn được quyền dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

Nội dung tác phẩm: viết về xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...

Thời gian đăng, phát tác phẩm: từ ngày 01/11/2019 đến 31/10/2020.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm: ngày 10/11/2020 (theo dấu bưu điện).

-TV