Thủ tướng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 02 thành viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam

09/09/2020 02:59 PM


Ngày 04/9/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 02 Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

Cụ thể, tại Quyết định số 1372/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.

Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định./.